Terms & Conditions

All the formal matters regarding this shop are under the rule of the Polish law. So the legal texts are in Polish only.


Regulamin Sklepu


§ 1
Postanowienia wstępne

 
1. Sklep internetowy GeoMur, dostępny pod adresem internetowym geomur.space, prowadzony jest przez Grażynę Hachaj, prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i     Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra ds. gospodarki, NIP 734-153-34-80,     REGON 381380295.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do     Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 
§ 2
Definicje


1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Grażyna Hachaj – doradztwo i usługi, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra ds. gospodarki, NIP 734-153-34-80,     REGON 381380295.
3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym geomur.space.
6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
9. Konto - konto klienta w Sklepie, w którym są gromadzone podane przez Klienta dane oraz informacje o złożonych przez niego za pomocą Sklepu Zamówieniach.
10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów i danych niezbędnych do realizacji wysyłki.
13. Produkt - dostępny w Sklepie przedmiot lub usługa będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

 
1. Adres Sprzedawcy: ul. Fieldorfa-Nila 9/57, 31-209 Kraków
2. Adres e-mail Sprzedawcy: geomur.shop@gmail.com
3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 64 1050 1445 1000 0090 7183 8727, ING Bank Śląski
4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą danych kontaktowych podanych w niniejszym paragrafie oraz za pomocą formularza kontaktowego Sklepu.
 
§ 4
Wymagania techniczne

 
Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania jego asortymentu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome, Opera, Firefox itp,
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików „cookies”.

§ 5
Informacje ogólne

 
1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.
3. Ceny podane w Sklepie mogą być wyrażone według preferencji użytkownika: w USD, EUR lub PLN. Wahania kursów walut mogą powodować zmiany cen.  Podane są zarówno ceny brutto (uwzględniają podatek VAT) jak i netto. Cena ustalana jest w USD a następnie przeliczana na pozostałe waluty.
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena brutto za zamówione Produkty oraz koszty opakowania i dostawy, o których Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia. Cena może być pomniejszona kwotowo lub procentowo przez vouchery.
 
§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie
 
1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: login (adres e-mail) i hasło, imię, nazwisko, telefon.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość samodzielnej edycji swoich danych za pomocą formularza „Moje Konto”.
5. Klient ma możliwość usunięcia Konta w Każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat. Może tego dokonać poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w § 3.
 
§ 7
Zasady składania Zamówienia

 
W celu złożenia Zamówienia należy:
a. zalogować się do Sklepu;
b. wybrać Produkt lub Produkty będące przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
c. wybrać opcję „Przejdź do kasy” lub „Kasa”;
d. podać adres, na który ma nastąpić wysyłka oraz adres, na jaki ma zostać wystawiony dokument zakupu (mogą być takie same); dane te dopisywane są do Konta Klienta i dostępne do edycji za pomocą formularza „Moje Konto”.
e. wskazać lub potwierdzić zaproponowaną metodę wysyłki;
f. wybrać metodę płatności i w zależności od wybranej metody opłacić zamówienie lub oczekiwać na dalsze instrukcje w wiadomości e-mail i postępować zgodnie z nimi;
g. potwierdzić zamówienie.
 
§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

 
1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a. Przesyłka pocztowa o zadeklarowanej wartości wysyłana za pośrednictwem Poczty Polskiej – dla przesyłek krajowych,
b. Przesyłka pocztowa o zadeklarowanej wartości wysyłana za pośrednictwem Poczty Polskiej z wykorzystaniem usługi Global Express – dla przesyłek zagranicznych.
c. Odbiór osobisty na eventach (opcja dostępna po uprzednim skontaktowaniu się ze Sprzedawcą).
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy – dla Klientów z Polski i pozostałych krajów Europy
d. Płatności PayPal – dla wszystkich Klientów.
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

 
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany podczas zakładania Konta adres poczty elektronicznej Klienta. Wiadomość e-mail zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia oraz o statusie jego realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a. płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
b. płatności PayPal, Klient dokonuje płatności w trakcie składania Zamówienia.
4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie w terminie dwóch dni roboczych od daty wpłynięcia środków na rachunek Sprzedawcy, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie umówionym z Klientem.
7. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (wraz z kosztem opakowania) są prezentowane Klientowi w trakcie składania Zamówienia.
8. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

 
1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty na adres wskazany w § 3 bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy.
6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
7. Skutki odstąpienia od Umowy:
a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty  dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania z powrotem Produktu lub Produktów stanowiących przedmiot Umowy Sprzedaży.
e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
c. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
e. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym. Punkt ten odnosi się w szczególności do geocoinów, śledzonych w serwisie geocaching.com, z uwagi na to, że wraz z takim Produktem – przedmiotem podróżnym śledzonym w serwisie geocaching.com – Klient  nabywa prawa własności do odpowiednich stron serwisu.

§ 11
Reklamacja i gwarancja

 
1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad. Uwaga: drobne rysy i nierówności na metalu lub emalii są standardową cechą sprzedawanych produktów i nie stanowią wad w rozumieniu Regulaminu. Wynikają one z częściowo manualnego procesu produkcji.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
7. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres: Grażyna Hachaj, ul. Fieldorfa-Nila 9/57, 31-209 Kraków.


§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 
§ 13
Dane osobowe w Sklepie internetowym

 
1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest
Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są jedynie w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu dostarczenie przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia takiej umowy.
6. Szczegółową Politykę Prywatności określa odrębny dokument dostępny w stopce Sklepu, w sekcji Informacje / Polityka Prywatności.

§ 14
Postanowienia końcowe

 
1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Każda zmiana zostanie przedstawiona przez Sprzedawcę na stronach Sklepu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.